Accessibility
Детская вакцинация

Организм каждого ребенка защищает иммунная система. В наших силах усилить эту систему с учетом ее особенностей.

Подробнее
Вакцинация взрослых

Взрослые ежедневно соприкасаются с тысячами возбудителей болезни. Иммунная система обеспечивает защиту от них, которая постоянно незаметно работает.

Подробнее
Tervishoiutöötajatele

Медицинским работникам принадлежит важнейшая роль в проведении вакцинации. Люди принимают решение под действием информации и разъяснений медицинских работников, собранная ими обратная связь и статистика помогают сориентировать политику вакцинации

Подробнее
Вакцинация перед поездкой

Для предотвращения инфекционных болезней тем, кто отправляется в районы риска, следует самое позднее за 4 недели до выезда обратиться к семейному врачу или в кабинет туристической медицины для проверки состояния здоровья и, при необходимости, вакцинации.

Подробнее

Vaktsineerimise korraldus

Vaktsineerimise korraldus

ArstRiiklikul tasemel vaktsineerimiste korraldamise eesmärkideks on vaktsiinvälditavate nakkushaiguste:

  • tekke ja leviku ennetamine ning puhangute vältimine kulutõhusal ja ohutul viisil;
  • haigestumiste vähendamine;
  • tüsistuste ja surmajuhtumite ärahoidmine ja seega inimeste elukvaliteedi parendamine.

Riik taotleb vaktsineerimiste korraldamisega kodanikele võimalikult laialdast kasu, mis oleks kooskõlas majanduslike võimalustega.

 

Vaktsineerimise üle otsustamine

Eestis on vaktsineerimine vabatahtlik. Oma laste nimel langetab otsuse vanem (või lapse seaduslik esindaja), kes peab väljendama oma soovi kirjalikult. Tervishoiutöötaja saab toetada läbikaalutud otsuse tegemist vastates lapsevanemate küsimustele ja andes vaktsineerimise kohta teaduspõhist infot.

 

Enne vaktsineerimist kontrollib tervishoiutöötaja patsiendi tervislikku seisundit ja teeb kindlaks, kas esineb ajutisi või püsivaid vastunäidustusi. Vastunäidustuste olemasolul vaktsineerimist ei tehta või lükatakse see edasi.

 

Immuniseerimiskava alusel tehtavad vaktsineerimised on kõigile tasuta.

 

Kes vaktsineerib?

Vastsündinuid vaktsineeritakse tuberkuloosi  vastu juba sünnitusmajas. Järgnevate kaitsesüstide saamist korraldab perearst või –õde. Kooliealiste laste ja noorukite immuniseerimiskava vaktsineerimisi teeb koolitervishoiutöötaja. Igale koolis tehtavale vaktsineerimisele peab eelnema vanema käest kirjaliku nõusoleku saamine. Kui lapsevanem otsustab kaitsesüstist loobuda, siis peab ta ka selle soovi vormistama kirjalikult.

 

Immuniseerimiskava väline vaktsineerimine

Riiklikku kavva mittekuuluvaid vaktsiine saab teha:

  • perearsti juures;
  • vaktsineerimise teenust pakkuvates ambulatoorsetes keskustes (nakkuskabinettides);
  • erapraksistes.

Need kaitsesüstid on tasulised ning hinna määrab teenuseosutaja.

 

Kuidas vaktsineerimised registreeritakse?

Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud edastama tervise infosüsteemi andmed patsiendile osutatud immuniseerimisteenuste kohta. 
 Kõik vaktsineerimised tuleb registreerida paberkandjal või elektrooniliselt immuniseerimisraamatus ning teha sissekanded immuniseerimispassi ja tervisekaarti. Immuniseerimisraamatusse või elektroonilisse andmebaasi kantakse vaktsineeritud isiku nimi, vanus, vaktsiini manustamise aeg, manustatud vaktsiini täpne nimetus, partii number ja kehtivusaeg.

 

Immuniseerimispass kuulub patsiendile ning ta peaks selle alati vaktsineerima tulles kaasa võtma. Lisaks isiklikule järjepidamisele võib immuniseerimispassi vaja minna näiteks välisriiki reisides (osad riigid nõuavad teatud vaktsineerimisi) või Eestist eemale õppima suundudes (et kaitsesüstide saamist tõendada).

 

Immuniseerimispass antakse vastsündinu vanemale sünnitusmajas, teistele perearsti või muu tervishoiuteenuse osutaja juures.

 

Vältimatu abi

Loomaründejärgse marutõvevastase ja traumajärgse teetanusevastase vaktsiini teevad tervishoiuasutuste erakorralise meditsiini osakonnad. Vältimatu abina on see patsiendile tasuta.

 

Tööalaselt ohustatud isikute vaktsineerimine

Tööandja korraldab ja rahastab töötaja kaitseks vajalikku vaktsineerimist siis, kui esineb oht kokku puutuda nakkushaigustega. Täpsemalt saab selle kohta lugeda siin .

 

Reisivaktsineerimine

Reismeditsiini alast nõustamist ning vaktsineerimist pakuvad mitmed reisimeditsiini kabinetid ning osa perearste. Täpsemalt saab selle kohta lugeda siin .