Vaegnägijatele
Laste vaktsineerimine

Iga lapse organismi kaitseb immuunsüsteem. Meie võimuses on seda süsteemi tema eripärasid arvestades tugevamaks muuta.

Loe edasi
Täiskasvanutele

Täiskasvanu puutub iga päev kokku tuhandete haigusetekitajatega. Nende eest pakub kaitset immuunsüsteem, mis töötab pidevalt ja märkamatult. Vaktsineerimine aitab organismil ohte ära tunda ja neile vastu astuda.

Loe edasi
Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Neilt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat.

Loe edasi
Reisivaktsineerimine ja profülaktika

Nakkushaiguste vältimiseks peaksid riskipiirkondadesse sõitjad pöörduma vähemalt 4 nädalat enne reisi algust oma perearsti poole või reisimeditsiini kabinetti tervisekontrolliks ja vajadusel ka vaktsineerimiseks.

Loe edasi

Vaktsiinide ohutus- ja kvaliteediseire

KontrollitudRavimite ning vaktsiinide ohutust ja kvaliteeti uuritakse ka peale nende laialdast kasutuselevõtmist. Seda korraldatakse ravimite ohutus- ja kvaliteediseirega. Seire eesmärk on tagada kõikide kasutatavate preparaatide vastavus tänapäeva kvaliteedi- ja ohutusnõuetele. Eestis teostab ravimite, sh vaktsiinide müügiloa järgset ohutus- ja kvaliteediseiret Ravimiamet.

 

Praktikas toimub seire tervishoiutöötajate esitatud kõrvaltoimeteatiste (sisaldab patsiendilt saadud infot), müügiloa hoidjalt või rahvusvaheliste teavitussüsteemide kaudu laekunud teatiste alusel. Kõrvaltoimeteatise saab esitada Ravimiameti vormi abil. Vaktsineerimisi teostavad tervishoiutöötajad on kohustatud edastama Ravimiametile info neile teatatud tõsiste kõrvaltoimete kohta. Mittetõsistest kõrvaltoimetest teatatakse ravimi müügiloa hoidjale.

 

Müügiloa hoidjad on kohustatud omakorda esitama Ravimiametile regulaarselt maale toodavate ravimite ohutusaruandeid. Vajadusel saab Ravimiametilt nõuda lisaaruandeid.

 

Müügiloa väljastajal (näiteks Eesti Ravimiametil) on õigus vajadusel selle kehtivus peatada või luba kehtetuks tunnistada. Selle põhjuseks võib olla näiteks uus info, mis kinnitab ravimi väiksemat efektiivsust või suuremat ohtlikkust.

 

Järelevalve vaktsineerimise valdkonnas

Järelevalvet vaktsineerimise valdkonnas teostab Terviseamet. Selle eesmärk on tagada:

  1. vaktsiinide kvaliteedi, efektiivsuse ja ohutuse säilimine nende käitlemise kõikidel etappidel;
  2. vaktsineerimise (ohutus-)nõuetest kinnipidamine;
  3. immuniseerimiskava täitmine.

Terviseamet kontrollib järelevalve käigus vaktsiinide säilitamist, jaotamist ja vedu külmahela nõudeid järgides. Külmahel on süsteem, mis tagab immuunpreparaadi nõuetekohase säilitamise ja veo alates tootmisest kuni manustamiseni. Külmahela nõuetest kinnipidamine tagab vaktsiini kvaliteedi, efektiivsuse, säilivuse ning ohutuse.

 

Terviseameti inspektorid pööravad tähelepanu ka tervishoiutöötajate teadmistele ja suutlikkusele. Järelevalve käigus kontrollitakse, kas vaktsineerimisi teostanud tervishoiutöötajad on selleks koolitatud ning kas kõik vaktsineerimised on õigeaegselt tehtud ja dokumenteeritud.